Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ)

Obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

 

Spoločnosť: Mgr. Slavka Kóňová  S-way

Názov:  S-way

Sídlo:     Novozámocká 355   95112 Ivanka pri Nitre

IČO:    44956495

 

Dozorný orgán:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(ďalej len „dozorný orgán“)

1.            Vymedzenie základných pojmov

dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,

obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,

online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

2.            Mapovanie osobných údajov

Naša spoločnosť sa v tomto kroku rozhodla definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bola schopná zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR.

Jednotlivé kategórie osobných údajov si zadefinujeme ako jednotlivé informačné systémy (IS).

a)      IS Zákazníci

meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, dátum narodenia, číslo OP

účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, zmluvé a predzmluvné vzťahy, reklamácie, poistenie

b)      IS Marketing

Emailové adresy, telefonické kontakty, ...

Účel spracovania: zasielanie marketingových a reklamných emailov

3.            Zásady spracúvania osobných údajov (článok 5 GDPR)

Naša spoločnosť bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:

3.1.          Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť (článok 5 ods.1 písm. a) GDPR)

Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

3.1.1.      Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR)

Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením, že sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ)

Právne základy pre jednotlivé účely spracovania osobných údajov sú definované v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

3.2.          Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods.1 písm. b) GDPR)

Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Naša spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.

V časti mapovanie osobných údajov sme si stanovili účely spracovania jednotlivých IS a osobné údaje budeme spracúvať len na účely uvedené v tejto časti.

3.3.          Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)

Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša spoločnosť rozhodla zanalyzovať, či sú spracuvávané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Výsledky analýzy minimalizácie údajov sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

3.4.          Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)

Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Na zabezpečenie zásady správnosti má naša spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov nasledovnú formuláciu:

„Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

3.5.          Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)

Osobné údaje bude naša spoločnosť uchováť vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

3.6.          Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)

Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

3.6.1.      Osobné údaje uložené v elektronickej podobe

Windous 16

Naša spoločnosť používa antivírus a firewall od spoločnosti ...Avast............

Ako zálohujete elektronické dokumenty?

Náš server má automatickú zálohu dát.

3.6.2.      Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe

Fyzické dokumenty sú uložené v obaloch a v šanónoch, čím je zabezpečená ochrana pred poškodením.

Šanóny s fyzickými dokumentami sú uložené:

·         v zamknutej kancelárii

3.7.          Zásada zodpovednosti (článok 5 ods. 2 GDPR)

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinná tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

4.            Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (článok 7 GDPR)

Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou

a)      súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle.

b)      žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.

c)      dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

 

5.            Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (článok 8 GDPR)

Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

 

Naša spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby si v takýchto prípadoch overila, že nositeľ rodičovských práv a povinností vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú technológiu.

6.            Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (článok 9 GDPR)

Podľa GDPR sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Tento zákaz sa však neuplatňuje, ak platí niektorá z podmienok článku 9 ods. 2 GDPR písm. a) – j)

Najčastejšie jeden z bodov a) alebo b) článku 9 ods. 2 GDPR:

a)      dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť;

b)      spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany

7.            PRÁVa DOTKNUTEJ OSOBY (kapitola 3 GDPR)

Práva dotknutej osoby sú upravené kapitolou 3 GDPR a naša spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať.

Ide napríklad o nasledovné práva:

7.1.          Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (článok 13 GDPR)

Sú uvedené v obchodných podmienkach

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:

a)      údaje o našej spoločnosti

b)      kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c)      účely spracúvania

d)      právny základ spracúvania

e)      doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

f)       existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

g)      ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

7.2.          Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (článok 14 GDPR)

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej, všetky informácie uvedené v bode 7.1 tejto organizačnej smernice a tiež z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR

Naša spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 5 GDPR, najmä ak:

a)      dotknutá osoba má už dané informácie

b)      sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie

7.3.          Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

7.4.          Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7.5.          Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

a)             osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)             dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)             dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d)             osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)             osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)              osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

7.6.          Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

a)             dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)             spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)             prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)             dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

7.7.          Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 

a)      sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b)      ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

7.8.          Právo namietať (článok 21 GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

7.9.          Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

8.            Zodpovednosť PREVÁDZKOVATEĽA (článok 24 GDPR)

Naša spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:

a)      S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.

b)      Uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať.

c)      Budeme pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov

d)      Naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

9.            Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov (článok 25 GDPR)

Naša spoločnosť sa zaväzuje pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie nariadenia GDPR.

Naša spoločnosť sa zaväzuje pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov zohľadniť najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje pre práva dotknutej osoby.

Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Naša spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

10.        Sprostredkovateľ (článok 28 GDPR)

Naša spoločnosť momentálne nevyužíva žiadneho sprostredkovateľa.

11.        Záznamy o spracovateľských činnostiach (článok 30 GDPR)

Naša spoločnosť momentálne nevyužíva žiadneho sprostredkovateľa.

 

11.1.     Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Naša spoločnosť momentálne nevyužíva žiadneho sprostredkovateľa.

 

11.2.     Záznamy o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa

Naša spoločnosť momentálne nevyužíva žiadneho sprostredkovateľa.

 

12.        Bezpečnosť spracúvania (článok 32 GDPR)

Na tento účel je v dokumentácii „poučenie oprávnenej osoby“.

13.        Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (článok 33 a 34 GDPR)

Spracovateľské činnosti našej spoločnosti nezahŕňajú prípady uvedené vyššie, z tohto dôvodu nie je potrebné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

14.        Určenie zodpovednej osoby (kapitola 4 oddiel 4 GDPR)

 

Nakoľko naša spoločnosť nespĺňa ani jednu zo spomentých podmienok, zodpovednú osobu neurčuje.

15.        PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Naša spoločnosť bude tento zoznam pravidelne sledovať a v prípade, že by prenášala osobné údaje do krajín mimo zoznam úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať podľa kapitoly 4 GDPR.

16.        Mlčanlivosť (§ 79 ZoOOÚ)

Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Všeobecné a záväzné podmienky zájazdov

 

CK Mgr. Slavka Kóňová S-WAY , so sídlom Novozámocká 355 Ivanka pre Nitre PSČ 951 12,

 

I. Zmluvný vzťah

S-WAY organizuje štandardné zájazdy s vopred stanoveným programom aj zájazdy a cestovné služby na objednávku pre individuálnych záujemcov i pre skupiny podľa dohody. (ďalej len „zájazd“) Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej zmluvy a jej podpísaním zo strany obstarávateľa a objednávateľa. Cestovná zmluva nadobúda platnosť dňom potvrdenia zo strany CK   S-WAY bez potvrdenia je táto zmluva neplatná. 

II. Cena zájazdu                                                                                                                                          

Cena zájazdu je stanovená v súlade s  ponukami S- WAY, prípadne bližšie špecifikovaná v CZ. Je splatná najviac v 2 splátkach, 1. zálohová splátka v stanovenej sume z celkovej ceny zájazdu najviac 20 % a je splatná do 5 dní od uzatvorenia CZ a 2 splátka tvoriaca doplatok ceny zájazdu je splatná najneskộr 2 týždňov pred začiatkom zájazdu. Pokiaľ dộjde k uzatvoreniu CZ v období kratšom ako 2 týždňov pred zájazdom, je cena zájazdu splatná jednorázovo do 3 dní od uzatvorenia CZ. Cena však musí byť vždy v plnej výške uhradená pred začiatkom zájazdu na účet S- WAY . Klient je povinný uhradiť cenu zájazdu v cestovnej agentúre S- WAY v hotovosti, príp. prevodom na účet . Ak nie je záloha, doplatok ceny zájazdu alebo pri jednorazovej úhrade celá cena zájazdu uhradená v stanovenej lehote, je S- WAY oprávnená od CZ odstúpiť. Pokiaľ nie je cena zaplatená v plnej výške ani do 3 dní pred začiatkom zájazdu, rozumie sa tomu tak, že klient od zmluvy odstúpil, a S- WAY vzniká nárok na odstupné vo výške 75 % z celkovej ceny zájazdu.

III. Práva a povinnosti                                                                                                                                     

 K základným právam objednávateľa patrí:                                                                                                         

- Právo na riadne poskytnutie služieb. Pokiaľ bez zavinenia S-WAY dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.                                                                                                            

- Právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahom služieb a ceny.                                                           

- Právo pred začiatkom zájazdu písomne oznámiť S- WAY že sa na zájazde miesto neho zúčastní iná osoba. Dňom doručenia oznámenia sa uvedená osoba stáva klientom.  Pộvodný a nový klient spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu.                                                                                                                                   

- Právo zrušiť svoju účasť na zájazde

- Právo na reklamáciu                                                                                                                                           

- Právo na ochranu dát, ktoré uvádza v CZ

K základným povinnostiam zákazníka patrí:                                                                                                 

- Uvádzať pravdivé údaje v CZ a predložiť doklady, ktoré CK požaduje k zabezpečeniu zájazdu.                                                                                                                  

- Zaplatiť plnú výšku ceny zájazdu pred jeho uskutočnením                                                                                

- Riadiť sa  pokynmi na zájazd a pokynmi sprievodcu  a dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto, so všetkými potrebnými dokladmi.

IV. Práva a povinnosti S- WAY                                                                                                                       

-  S- WAY je oprávnená v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu klientov zájazd zrušiť a o tom je povinná klienta informovať najneskộr 3 dni pred plánovaným termínom začiatku zájazdu a urýchlene vrátiť klientovi všetky úhrady. Pokiaľ sa zájazd z tohto dộvodu neuskutoční, má klient prednosť pri zaradení na voľné miesto v zájazde obdobnom.  

- S- WAY je povinná zabezpečiť plnenie všetkých služieb obsiahnutých v cene zájazdu; pokiaľ nebude schopná zabezpečiť plnenie všetkých dohodnutých služieb, urobí vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude požadovať ďalšie platby.

- S- WAY je oprávnená od CZ odstúpiť iba v prípadoch výslovne uvedených v týchto podmienkach alebo v iných záväzných právnych predpisoch

V. Odstúpenie od cestovnej zmluvy                                                                                                         

- Klient je s oprávnený od CZ kedykoľvek pred začiatkom zájazdu  písomne odstúpiť bez uvedenia dộvodov. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je S- WAY doručené  písomné oznámenie o odstúpenie od zmluvy (storno). Klient berie na vedomie, že jeho odstúpením od zmluvy vzniká S- WAY škoda.  Ako náhradu škody spộsobenú odstúpením od zmluvy sa  klient zaväzuje zaplatiť  stornopoplatky.

 Storno poplatky  sú:

a) 15 % alebo min. 17 Eur/os z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta viac ako 30 dní pred prvým dňom zájazdu,                                                                            

b) 35 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 29 -20 dní pred prvým dňom zájazdu,

c) 50 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 19-15 dní pred prvým dňom zájazdu,

d) 80 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 14 -11 dní pred prvým dňom zájazdu.

e) 100 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 10 a menej dní do začiatku zájazdu alebo pobytu a  ak klient na zájazd nenastúpi v stanovenom čase alebo sa nedostaví na stanovené miesto odchodu v dopredu oznámenú hodinu alebo poruší pasové, colné či vízové predpisy, takže nebude mộcť prekročiť štátne hranice.  Pri stanovení výšky stornopoplatku je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o odstúpení od CZ. Bez stornopplatku je, ak odstupujúci klient od CZ, zabezpečí na stornované miesto iného klienta .          

VI. Sprostredkovatelské služby, cestovné poistenie

S-WAY mộže uzatvoriť ako sprostredkovateľ na základe rámcovej poistnej zmluvy pre klienta cestovné poistenie s poisťovňou UNION poisťovňa, a.s. S- WAY klientov zájazdu informuje o poistení a toto poistenie klientovi sprostredkuje. Poistná zmluva vzniká medzi klientom a poisťovňou. Vzniknuté prípadné poistné udalosti a ďalšie nároky z poistných zmlúv rieši klient, ktorý podpísal zmluvu, priamo s poisťovňou, ako zmluvným partnerom. Klient, ktorý si uzatvoril cestovné poistenie, týmto potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie UNION poisťovňa, a.s. a súhlasí s ich znením.

VII. Ochrana osobných údajov

S- WAY spracováva osobné údaje klientov v súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a pritom dbá na to, aby klient neutrpel škodu na svojich právach. S- WAY spracováva osobné údaje klientov s ich súhlasom za účelom uzatvorenia CZ, za účelom nepravidelného oslovenia klienta s ponukou služieb S- WAY a za účelom odovzdania osobných údajov inému subjektu v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti S- WAY .Pre účel CK.sú spracovávané osobné údaje klienta v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón. Klient dáva S- WAY podpisom CZ svoj súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a uchovávaniu osobných údajov, uvedených v článku X.2, ktoré mộžu byť spracované po dobu neurčitú v elektronickej databáze S- WAY. Poskytnutie údajov i súhlas so spracovaním týchto údajov je dobrovoľné. Klient má v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, právo prístupu  k svojim osobným údajom, požiadať správcu / spracovateľa o vysvetlenie -odstránenie vzniknutého stavu.

VII. Záverečná ustanovenie

Všetky informácie a údaje obsiahnuté v ponukách vydaných S- WAY o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v období ich príprav. Tieto Všeobecné a záväzné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2009.

                                                                     Cestovná kancelária S-WAY

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

CK vám ponúka služby profesionálneho sprievodcu

 

Ponúkame profesionálne sprievodcovské služby  v Taliansku – všetky turistické centrá, ostrovy 

Metropoly – Rím, Petrohrad,  Budapešť, Praha, Viedeň,  Salzburg , Krakow, Barcelona

Mgr. Kóňová Slavka – profesionálny sprievodca, člen SSSCR, povolenie na sprevádzanie v Taliansku.

 

Slavka

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

©2018 S-WAY. All Rights Reserved.

Search