Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Všeobecné a záväzné podmienky zájazdov

 

CK Mgr. Slavka Kóňová S-WAY , so sídlom Novozámocká 355 Ivanka pre Nitre PSČ 951 12,

 

I. Zmluvný vzťah

S-WAY organizuje štandardné zájazdy s vopred stanoveným programom aj zájazdy a cestovné služby na objednávku pre individuálnych záujemcov i pre skupiny podľa dohody. (ďalej len „zájazd“) Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej zmluvy a jej podpísaním zo strany obstarávateľa a objednávateľa. Cestovná zmluva nadobúda platnosť dňom potvrdenia zo strany CK   S-WAY bez potvrdenia je táto zmluva neplatná. 

II. Cena zájazdu                                                                                                                                          

Cena zájazdu je stanovená v súlade s  ponukami S- WAY, prípadne bližšie špecifikovaná v CZ. Je splatná najviac v 2 splátkach, 1. zálohová splátka v stanovenej sume z celkovej ceny zájazdu najviac 20 % a je splatná do 5 dní od uzatvorenia CZ a 2 splátka tvoriaca doplatok ceny zájazdu je splatná najneskộr 2 týždňov pred začiatkom zájazdu. Pokiaľ dộjde k uzatvoreniu CZ v období kratšom ako 2 týždňov pred zájazdom, je cena zájazdu splatná jednorázovo do 3 dní od uzatvorenia CZ. Cena však musí byť vždy v plnej výške uhradená pred začiatkom zájazdu na účet S- WAY . Klient je povinný uhradiť cenu zájazdu v cestovnej agentúre S- WAY v hotovosti, príp. prevodom na účet . Ak nie je záloha, doplatok ceny zájazdu alebo pri jednorazovej úhrade celá cena zájazdu uhradená v stanovenej lehote, je S- WAY oprávnená od CZ odstúpiť. Pokiaľ nie je cena zaplatená v plnej výške ani do 3 dní pred začiatkom zájazdu, rozumie sa tomu tak, že klient od zmluvy odstúpil, a S- WAY vzniká nárok na odstupné vo výške 75 % z celkovej ceny zájazdu.

III. Práva a povinnosti                                                                                                                                     

 K základným právam objednávateľa patrí:                                                                                                         

- Právo na riadne poskytnutie služieb. Pokiaľ bez zavinenia S-WAY dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.                                                                                                            

- Právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahom služieb a ceny.                                                           

- Právo pred začiatkom zájazdu písomne oznámiť S- WAY že sa na zájazde miesto neho zúčastní iná osoba. Dňom doručenia oznámenia sa uvedená osoba stáva klientom.  Pộvodný a nový klient spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu.                                                                                                                                   

- Právo zrušiť svoju účasť na zájazde

- Právo na reklamáciu                                                                                                                                           

- Právo na ochranu dát, ktoré uvádza v CZ

K základným povinnostiam zákazníka patrí:                                                                                                 

- Uvádzať pravdivé údaje v CZ a predložiť doklady, ktoré CK požaduje k zabezpečeniu zájazdu.                                                                                                                  

- Zaplatiť plnú výšku ceny zájazdu pred jeho uskutočnením                                                                                

- Riadiť sa  pokynmi na zájazd a pokynmi sprievodcu  a dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto, so všetkými potrebnými dokladmi.

IV. Práva a povinnosti S- WAY                                                                                                                       

-  S- WAY je oprávnená v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu klientov zájazd zrušiť a o tom je povinná klienta informovať najneskộr 3 dni pred plánovaným termínom začiatku zájazdu a urýchlene vrátiť klientovi všetky úhrady. Pokiaľ sa zájazd z tohto dộvodu neuskutoční, má klient prednosť pri zaradení na voľné miesto v zájazde obdobnom.  

- S- WAY je povinná zabezpečiť plnenie všetkých služieb obsiahnutých v cene zájazdu; pokiaľ nebude schopná zabezpečiť plnenie všetkých dohodnutých služieb, urobí vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude požadovať ďalšie platby.

- S- WAY je oprávnená od CZ odstúpiť iba v prípadoch výslovne uvedených v týchto podmienkach alebo v iných záväzných právnych predpisoch

V. Odstúpenie od cestovnej zmluvy                                                                                                         

- Klient je s oprávnený od CZ kedykoľvek pred začiatkom zájazdu  písomne odstúpiť bez uvedenia dộvodov. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je S- WAY doručené  písomné oznámenie o odstúpenie od zmluvy (storno). Klient berie na vedomie, že jeho odstúpením od zmluvy vzniká S- WAY škoda.  Ako náhradu škody spộsobenú odstúpením od zmluvy sa  klient zaväzuje zaplatiť  stornopoplatky.

 Storno poplatky  sú:

a) 15 % alebo min. 17 Eur/os z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta viac ako 30 dní pred prvým dňom zájazdu,                                                                            

b) 35 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 29 -20 dní pred prvým dňom zájazdu,

c) 50 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 19-15 dní pred prvým dňom zájazdu,

d) 80 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 14 -11 dní pred prvým dňom zájazdu.

e) 100 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od CZ zo strany klienta 10 a menej dní do začiatku zájazdu alebo pobytu a  ak klient na zájazd nenastúpi v stanovenom čase alebo sa nedostaví na stanovené miesto odchodu v dopredu oznámenú hodinu alebo poruší pasové, colné či vízové predpisy, takže nebude mộcť prekročiť štátne hranice.  Pri stanovení výšky stornopoplatku je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o odstúpení od CZ. Bez stornopplatku je, ak odstupujúci klient od CZ, zabezpečí na stornované miesto iného klienta .          

VI. Sprostredkovatelské služby, cestovné poistenie

S-WAY mộže uzatvoriť ako sprostredkovateľ na základe rámcovej poistnej zmluvy pre klienta cestovné poistenie s poisťovňou UNION poisťovňa, a.s. S- WAY klientov zájazdu informuje o poistení a toto poistenie klientovi sprostredkuje. Poistná zmluva vzniká medzi klientom a poisťovňou. Vzniknuté prípadné poistné udalosti a ďalšie nároky z poistných zmlúv rieši klient, ktorý podpísal zmluvu, priamo s poisťovňou, ako zmluvným partnerom. Klient, ktorý si uzatvoril cestovné poistenie, týmto potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie UNION poisťovňa, a.s. a súhlasí s ich znením.

VII. Ochrana osobných údajov

S- WAY spracováva osobné údaje klientov v súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a pritom dbá na to, aby klient neutrpel škodu na svojich právach. S- WAY spracováva osobné údaje klientov s ich súhlasom za účelom uzatvorenia CZ, za účelom nepravidelného oslovenia klienta s ponukou služieb S- WAY a za účelom odovzdania osobných údajov inému subjektu v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti S- WAY .Pre účel CK.sú spracovávané osobné údaje klienta v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón. Klient dáva S- WAY podpisom CZ svoj súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a uchovávaniu osobných údajov, uvedených v článku X.2, ktoré mộžu byť spracované po dobu neurčitú v elektronickej databáze S- WAY. Poskytnutie údajov i súhlas so spracovaním týchto údajov je dobrovoľné. Klient má v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, právo prístupu  k svojim osobným údajom, požiadať správcu / spracovateľa o vysvetlenie -odstránenie vzniknutého stavu.

VII. Záverečná ustanovenie

Všetky informácie a údaje obsiahnuté v ponukách vydaných S- WAY o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v období ich príprav. Tieto Všeobecné a záväzné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2009.

                                                                     Cestovná kancelária S-WAY

©2018 S-WAY. All Rights Reserved.

Search