Všeobecné a záväzné podmienky zájazdov

 CK Mgr. Slavka Kóňová S-WAY , so sídlom  Novozámocká 355   Ivanka pre Nitre  PSČ 951 12, 

I. Zmluvný vzťah                                                                                                                                              

S-WAY organizuje štandardné zájazdy s vopred stanoveným programom aj zájazdy a cestovné služby na objednávku pre individuálnych záujemcov i pre skupiny podľa dohody. (ďalej len „zájazd“) Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej zmluvy a jej podpísaním zo strany obstarávateľa a objednávateľa. Cestovná zmluva nadobúda platnosť dňom potvrdenia zo strany CK   S-WAY bez potvrdenia je táto zmluva neplatná.

II. Cena zájazdu                                                                                                                                 

Cena zájazdu je stanovená v súlade s  ponukami S- WAY, prípadne bližšie špecifikovaná v Zmluve o zájazde . Je splatná najviac v 2 splátkach, 1. zálohová splátka v stanovenej sume z celkovej ceny zájazdu najviac 20 % a je splatná do 5 dní od uzatvorenia Zmluvy o zájazde a 2 splátka tvoriaca doplatok ceny zájazdu je splatná najneskộr do 2 týždňov pred začiatkom zájazdu. Pokiaľ dộjde k uzatvoreniu Zmluvy o zájazde v období kratšom ako 2 týždňov pred zájazdom, je cena zájazdu splatná jednorazovo do 3 dní od uzatvorenia Zmluvy o zájazde. Cena však musí byť vždy v plnej výške uhradená pred začiatkom zájazdu na účet S- WAY . Klient je povinný uhradiť cenu zájazdu v cestovnej kancelárii prevodom na účet S- WAY prípadne v hotovosti,  Ak nie je záloha, doplatok ceny zájazdu alebo pri jednorazovej úhrade celá cena zájazdu uhradená v stanovenej lehote, je S- WAY oprávnená od Zmluvy o zájazde odstúpiť. Pokiaľ nie je cena zaplatená v plnej výške ani do 3 dní pred začiatkom zájazdu, rozumie sa tomu tak, že klient od zmluvy odstúpil, a S- WAY vzniká nárok na odstupné vo výške 75 % z celkovej ceny zájazdu.

III. Práva a povinnosti                                                                                                                                      

 K základným právam objednávateľa patrí:                                                                                                          

- Právo na riadne poskytnutie služieb. Pokiaľ bez zavinenia S-WAY dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.- Právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahom služieb a ceny. 

- Právo pred začiatkom zájazdu písomne oznámiť S- WAY že sa na zájazde miesto neho zúčastní iná osoba. Dňom doručenia oznámenia sa uvedená osoba stáva klientom.  Pộvodný a nový klient spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu.

- Právo zrušiť svoju účasť na zájazde   

- Právo na reklamáciu                                                                                                                                           

- Právo na ochranu dát, ktoré uvádza v Zmluve o zájazde.

K základným povinnostiam zákazníka patrí:                                                                                                 

- Uvádzať pravdivé údaje v Zmluve o zájazde a predložiť doklady, ktoré CK požaduje k zabezpečeniu zájazdu.

- Zaplatiť plnú výšku ceny zájazdu pred jeho uskutočnením 

- Riadiť sa  pokynmi na zájazd a pokynmi sprievodcu  a dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto, so všetkými potrebnými dokladmi.

IV. Práva a povinnosti S- WAY

-  S- WAY je oprávnená v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu klientov zájazd zrušiť a o tom je povinná klienta informovať najneskộr 3 dni pred plánovaným termínom začiatku zájazdu a urýchlene vrátiť klientovi všetky úhrady. Pokiaľ sa zájazd z tohto dộvodu neuskutoční, má klient prednosť pri zaradení na voľné miesto v zájazde obdobnom. S- WAY je povinná zabezpečiť plnenie všetkých služieb obsiahnutých v cene zájazdu; pokiaľ nebude schopná zabezpečiť plnenie všetkých dohodnutých služieb, urobí vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude požadovať ďalšie platby.                                                                                                                          

- S- WAY je oprávnená od Zmluvy o zájazde odstúpiť iba v prípadoch výslovne uvedených v týchto podmienkach, alebo v iných záväzných právnych predpisoch.

V. Odstúpenie od cestovnej zmluvy

 - Klient je s oprávnený od Zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom zájazdu  písomne odstúpiť bez uvedenia dộvodov. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je S- WAY doručené  písomné oznámenie o odstúpenie od zmluvy (storno). Klient berie na vedomie, že jeho odstúpením od zmluvy vzniká S- WAY škoda.  Ako náhradu škody spộsobenú odstúpením od zmluvy sa  klient zaväzuje zaplatiť  stornopoplatky.

 Storno poplatky  sú:

a) 15 % alebo min. 20Eur/os z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od Zmluvy o zájazde zo strany klienta viac ako 30 dní pred prvým dňom zájazdu,   

b) 35 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od Zmluvy o zájazde zo strany klienta 29 -20 dní pred prvým dňom zájazdu,          

c) 50 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od Zmluvy o zájazde zo strany klienta 19-15 dní pred prvým dňom zájazdu,

d) 80 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od Zmluvy o zájazde zo strany klienta 14 -11 dní pred prvým dňom zájazdu.              

e)100 % z celkovej ceny zájazdu pokiaľ dộjde k odstúpeniu od Zmluvy o zájazde zo strany klienta 10 a menej dní do začiatku zájazdu alebo pobytu a  ak klient na zájazd nenastúpi v stanovenom čase alebo sa nedostaví na stanovené miesto odchodu v dopredu oznámenú hodinu alebo poruší pasové, colné či vízové predpisy, takže nebude mộcť prekročiť štátne hranice.  Pri stanovení výšky stornopoplatku je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o zájazde. Bez stornopplatku je, ak odstupujúci klient od Zmluvy o zájazde, zabezpečí na stornované miesto iného klienta .          

VI. Sprostredkovatelské služby, cestovné poistenie               

 S-WAY mộže uzatvoriť ako sprostredkovateľ na základe rámcovej poistnej zmluvy pre klienta cestovné poistenie s poisťovňou UNION poisťovňa, a.s. S- WAY klientov zájazdu informuje o poistení a toto poistenie klientovi sprostredkuje. Poistná zmluva vzniká medzi klientom a poisťovňou. Vzniknuté prípadné poistné udalosti a ďalšie nároky z poistných zmlúv rieši klient, ktorý podpísal zmluvu, priamo s poisťovňou, ako  zmluvným partnerom. Klient, ktorý si uzatvoril cestovné poistenie, týmto potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie UNION poisťovňa, a.s. a súhlasí s ich znením. CK je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v UNION poisťovňa a.s. Karažičova 10 813 60 Bratislava. V Zmysle Všeobecných poistných podmienok zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ECP-VPP-INS-2019. Číslo poistnej zmluvy 126993, výška poistného: 22 000 €. Platnosť poistenia insolventnosti do 31.12.2019.

VII. Ochrana osobných údajov

 S- WAY spracováva osobné údaje klientov V zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov, a pritom dbá na to, aby klient neutrpel škodu na svojich právach. S- WAY spracováva osobné údaje klientov s ich súhlasom za účelom uzatvorenia Zmluvy o zájazde, za účelom nepravidelného oslovenia klienta s ponukou služieb S- WAY a za účelom odovzdania osobných údajov inému subjektu v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti S- WAY .Pre účel CK.sú spracovávané osobné údaje klienta v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón. Klient dáva S- WAY podpisom CZ svoj súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a uchovávaniu osobných údajov, uvedených v článku X.2, ktoré mộžu byť spracované po dobu neurčitú v elektronickej databáze S- WAY. Poskytnutie údajov i súhlas so spracovaním týchto údajov je dobrovoľné. Klient má v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, právo prístupu  k svojim osobným údajom, požiadať správcu / spracovateľa o vysvetlenie -odstránenie vzniknutého stavu.

VII. Záverečná ustanovenie  

Všetky informácie a údaje obsiahnuté v ponukách vydaných S- WAY o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v období ich príprav. Tieto Všeobecné a záväzné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2019.

 Dátum:     31.12.2018                                                                            Cestovná kancelária S-WAY     

Search